Thứ Năm, 28 tháng 11, 2013

NÓNG: CHÍNH SÁCH MỚI CÁC BLOGGER, FACEBOOKER NÊN BIẾT

by An Chiến  |  at  11/28/2013 02:40:00 CH

Nguồn: Mõ Làng 

Ngày 13 tháng 11 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã kí ban hành Nghị Định số: 174/2013/NĐ-CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG, CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN

Nghị định bao gồm 8 chương với 104 điều quy định cụ thể những hành vi vi phạm cùng mức xử phạt, cơ quan có thẩm quyền xử phạt. Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/1/2014. Các chương trong Nghị định bao gồm:

Chương 1.QUY ĐỊNH CHUNG

Chương 2.HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BƯU CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ

Chương 3.HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC VIỄN THÔNG, INTERNET, HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ

Chương 4.HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ

Chương 5.HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN, HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ

Chương 6.HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, CHẾ ĐỘ BÁO CÁO, HÌNH THỨC VÀ MỨC XỬ PHẠT

Chương 7.THẨM QUYỀN LẬP BIÊN BẢN VÀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Chương 8.ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Đối với các Blogger, Facebooker cần lưu ý:
MỤC 3. CỦA CHƯƠNG 4 QUY ĐỊNH HÀNH VI VI PHẠM VỀ THÔNG TIN TRÊN MẠNG

Điều 63. Vi phạm quy định về giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không làm thủ tục đề nghị cấp lại khi giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội đã bị mất hoặc bị hư hỏng.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp nhưng không có giấy phép hoặc sử dụng giấy phép hết hạn.

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi thiết lập mạng xã hội nhưng không có giấy phép hoặc sử dụng giấy phép hết hạn.

4. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tịch thu phương tiện vi phạm đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này.

Điều 64. Vi phạm quy định về trang thông tin điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Thực hiện không đúng quy định trong giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp;

b) Cung cấp đường dẫn đến trang thông tin điện tử có nội dung vi phạm quy định pháp luật;

c) Không xây dựng quy trình quản lý thông tin công cộng;

d) Không lưu trữ thông tin tổng hợp tối thiểu 90 ngày kể từ thời điểm được đăng trên trang thông tin điện tử tổng hợp;

đ) Vi phạm một trong các quy định về quản lý thông tin điện tử trên mạng đối với các trang thông tin điện tử không phải xin giấy phép.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử tổng hợp đúng với nội dung được quy định trong giấy phép; không trích dẫn nguyên văn, chính xác nguồn tin chính thức theo quy định;

b) Tiết lộ bí mật đời tư hoặc bí mật khác khi chưa được sự đồng ý của cá nhân, tổ chức có liên quan trừ trường hợp pháp luật quy định;

c) Sử dụng hình ảnh bản đồ Việt Nam nhưng không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia;

d) Miêu tả tỉ mỉ hành động dâm ô, chém, giết, tai nạn rùng rợn trong các tin, bài, phim, ảnh;

đ) Cung cấp nội dung thông tin mê tín dị đoan, không phù hợp thuần phong mỹ tục Việt Nam.

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân;

b) Cung cấp nội dung thông tin không phù hợp với lợi ích đất nước;

c) Đăng, phát bản đồ Việt Nam không thể hiện đầy đủ hoặc thể hiện sai chủ quyền quốc gia;

d) Đăng phát các tác phẩm đã có quyết định cấm lưu hành hoặc tịch thu;

đ) Giả mạo trang thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân khác;

e) Không có hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam đáp ứng việc thanh tra, kiểm tra, lưu trữ, cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc giải quyết khiếu nại của khách hàng đối với việc cung cấp dịch vụ theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

4. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;

b) Tuyên truyền kích động chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước; kích động bạo lực; truyền bá tư tưởng phản động mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;

c) Xuyên tạc sự thật lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm dân tộc, danh nhân, anh hùng dân tộc mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.
 
 5. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều này;

b) Tước quyền sử dụng giấy phép từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều này.

Điều 65. Vi phạm các quy định về trách nhiệm của tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng xã hội

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng thông tin cá nhân khi chưa được sự đồng ý của người sử dụng dịch vụ.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không công khai thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội;

b) Chủ động cung cấp đường dẫn đến trang thông tin điện tử có nội dung vi phạm quy định pháp luật;

c) Không có biện pháp bảo vệ thông tin riêng hoặc thông tin cá nhân của người sử dụng;

d) Không thông báo cho người sử dụng về quyền, trách nhiệm, rủi ro khi lưu trữ trao đổi, chia sẻ thông tin trên mạng;

đ) Không bảo đảm quyền quyết định của người sử dụng đối với việc cho tổ chức, doanh nghiệp thiết lập mạng xã hội sử dụng thông tin cá nhân của mình;

e) Thực hiện không đúng quy định trong giấy phép thiết lập mạng xã hội.

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không cung cấp thông tin cá nhân hoặc thông tin riêng của người sử dụng có liên quan đến hoạt động khủng bố, tội phạm, vi phạm pháp luật theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

b) Tiết lộ bí mật đời tư hoặc bí mật khác khi chưa được sự đồng ý của cá nhân, tổ chức có liên quan trừ trường hợp pháp luật quy định;

c) Chủ động sử dụng hình ảnh bản đồ Việt Nam nhưng không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia;

d) Chủ động cung cấp thông tin miêu tả tỉ mỉ hành động dâm ô, chém, giết, tai nạn rùng rợn trong các tin, bài, phim, ảnh không phù hợp thuần phong mỹ tục Việt Nam;

đ) Chủ động cung cấp thông tin có nội dung mê tín dị đoan;

e) Không có hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam đáp ứng việc thanh tra, kiểm tra, lưu trữ, cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc giải quyết khiếu nại của khách hàng đối với việc cung cấp dịch vụ theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

4. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Chủ động cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân;

b) Chủ động cung cấp nội dung thông tin không phù hợp với lợi ích đất nước;

c) Chủ động đăng, phát bản đồ Việt Nam không thể hiện đầy đủ hoặc thể hiện sai chủ quyền quốc gia;

d) Chủ động đăng phát các tác phẩm đã có quyết định cấm lưu hành hoặc tịch thu;

đ) Không thực hiện việc ngăn chặn, loại bỏ thông tin vi phạm quy định pháp luật theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

5. Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;

b) Tuyên truyền kích động chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước; kích động bạo lực; truyền bá tư tưởng phản động mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;

c) Xuyên tạc sự thật lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm dân tộc, danh nhân, anh hùng dân tộc mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

6. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tịch thu phương tiện vi phạm đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 4 và Khoản 5 Điều này;

b) Tước quyền sử dụng giấy phép từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 4 và Khoản 5 Điều này.

Điều 66. Vi phạm quy định về lưu trữ, cho thuê, truyền đưa, cung cấp, truy nhập, thu thập, xử lý, trao đổi và sử dụng thông tin

1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi lưu trữ thông tin cá nhân của người khác thu thập được trên môi trường mạng vượt quá thời gian quy định của pháp luật hoặc theo thỏa thuận giữa hai bên.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không chấm dứt việc cho thuê chỗ lưu trữ thông tin số trong trường hợp tự mình phát hiện hoặc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông báo cho biết thông tin đang được lưu trữ là trái pháp luật;

b) Không chấm dứt việc cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác công cụ tìm kiếm đến các nguồn thông tin số trong trường hợp tự mình phát hiện hoặc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông báo cho biết nguồn thông tin số đó là trái pháp luật;

c) Không kiểm tra lại, đính chính hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của người khác lưu trữ trên môi trường mạng trong quá trình thu thập, xử lý, sử dụng thông tin khi có yêu cầu của chủ sở hữu thông tin đó;

d) Cung cấp hoặc sử dụng thông tin cá nhân chưa được đính chính khi có yêu cầu đính chính của chủ sở hữu thông tin đó;

đ) Cung cấp hoặc sử dụng thông tin cá nhân khi đã có yêu cầu hủy bỏ của chủ sở hữu thông tin đó;

e) Không lưu trữ những thông tin số ghi hoạt động trên môi trường mạng theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Truy nhập trái phép vào cơ sở dữ liệu, hệ thống mạng;

b) Không thực hiện các biện pháp cần thiết để ngăn chặn việc truy nhập thông tin hoặc loại bỏ thông tin trái pháp luật theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi truyền đưa hoặc cho thuê chỗ lưu trữ thông tin số;

c) Không thực hiện yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc xác định danh sách chủ sở hữu thuê chỗ lưu trữ thông tin số;

d) Không bảo đảm bí mật thông tin của tổ chức, cá nhân thuê chỗ lưu trữ thông tin số;

đ) Không thực hiện các biện pháp quản lý, kỹ thuật cần thiết để bảo đảm thông tin cá nhân không bị mất, đánh cắp, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy khi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin cá nhân của người khác trên môi trường mạng;

e) Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật;

g) Cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác;

h) Cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm quảng cáo, tuyên truyền hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục cấm;

i) Ngăn chặn trái phép việc truyền tải, truy nhập, tìm kiếm dữ liệu, thông tin hợp pháp trên môi trường mạng;

k) Không khôi phục thông tin hoặc khả năng truy nhập đến nguồn thông tin hợp pháp khi được chủ sở hữu thông tin đó yêu cầu;

l) Không tiến hành theo dõi, giám sát thông tin số của tổ chức, cá nhân theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

m) Không hợp tác, phối hợp điều tra các hành vi vi phạm pháp luật xảy ra trong quá trình truyền đưa hoặc lưu trữ thông tin số của tổ chức, cá nhân theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

4. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Tiết lộ trên môi trường mạng thông tin thuộc bí mật kinh doanh hoặc tiết lộ trái phép nội dung thông tin riêng của người sử dụng dịch vụ viễn thông;

b) Cung cấp, trao đổi, truyền đưa, lưu trữ, sử dụng thông tin, dịch vụ có nội dung cờ bạc, lô đề hoặc phục vụ chơi cờ bạc, lô đề; dâm ô đồi trụy, mê tín dị đoan, trái đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc.

5. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Mua bán hoặc trao đổi trái phép thông tin riêng của người sử dụng dịch vụ viễn thông;

b) Giả mạo tên hoặc giả mạo địa chỉ điện tử của tổ chức, cá nhân khác khi gửi thư điện tử, tin nhắn.

6. Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số để tuyên truyền sai trái, không đúng sự thật về chủ quyền lãnh thổ quốc gia Việt Nam.

7. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Đình chỉ hoạt động cung cấp dịch vụ nội dung qua tin nhắn từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều này;

b) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều này.

8. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc hoàn trả hoặc buộc thu hồi số lợi bất hợp pháp có được do vi phạm quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều này;

b) Buộc thu hồi đầu số, kho số viễn thông đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều này.

Mời xem toàn văn nghị định tại đây

21 nhận xét:

 1. Nghị Định số: 174/2013/NĐ-CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG, CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN được ban hành rất hợp lý. Với nghị định này, nhà nước có thể quản lý chặt chẽ những nội dung được đăng tải trên mạng Internet, phát hiện và xử lý kịp những hành vi tuyên truyền, bôi xấu, chống phá Đảng, nhà nước.

  Trả lờiXóa
 2. Sau khi đọc qua nghị định 174/2013/NĐ-CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG, CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN mình thấy đáng lý ra nhà nước phải cho ban hành nghị định này từ lâu rồi mới đúng. Nghị định quy định rất chi tiết những hành vi nào là vi phạm hành chính trong các lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tân số vô tuyến điện cũng như hình thức xử lý đối với từng loại vi phạm. Qua đó có thể quản lý chặt chẽ những nội dung được đăng tải trên mạng internet, thanh lọc những nội dung xấu, không hợp lý. Phát hiện và xử lý kịp thời những hành vi vi phạm

  Trả lờiXóa
 3. nghị định 174/2013/NĐ-CP quy định rất rõ những hành vi được coi là vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viên thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện. Đồng thời ra những quy định xử phạt hết sức nghiêm minh và hợp lý. Nhà nước đã thật sự mạnh tay với những hành vi vi phạm hành chính nói trên. Đây là một sự quan tâm đúng mức. Nhất là với tình hình hiện nay khi mạng Internet phát triển. Những nội dung trên mạng internet rất tràn lan, bè lũ rân chủ lập nhiều diễn đàn, ra sức lộng ngôn bôi xấu chính quyền. Với những quy định này, tin rằng bọn chúng sẽ không còn dám phát ngôn tùy tiện nữa.

  Trả lờiXóa
 4. Nghị định 72 bao hàm chế tài đối với người cung cấp và sử dụng dịch vụ internet, nội dung thông tin, tin nhắn, quản lý game trên mạng. Theo đó, các trang thông tin điện tử tổng hợp, trang mạng xã hội trước kia là phải đăng ký, bây giờ bắt buộc phải được cấp phép, quản lý chặt chẽ hơn. Riêng trang blog cá nhân hiện nay là một thách thức của chúng ta, vì không phải tất cả mọi người dùng blog ở những sever tại Việt Nam, vì bọn bloger nói nhảm luôn là người không ở việt nam vì thế chúng là những kẻ ngu ngốc khi chống lại nước nhà

  Trả lờiXóa
 5. Giải pháp trước mắt là chúng ta phải thực hiện nghiêm các nghị định đã có của Chính phủ về việc cung cấp dịch vụ, cung cấp chế tài những dịch vụ trên internet cũng như là các trang truyền thông xã hội, trên trang mạng theo Nghị định 72.Với báo điện tử chưa được điều chỉnh trong Luật báo chí nên theo Bộ trưởng thời gian tới cũng phải xem xét để bổ sung, sửa đổi Luật báo chí cho phù hợp điều kiện hiện nay

  Trả lờiXóa
 6. thực hiện tốt việc cung cấp thông tin cho báo chí, cho người dân. Báo cần có nhiều thông tin tốt, nhanh, nhậy, kịp thời, chính xác về tình hình hoạt động của địa phương, của đơn vị mình, để chúng ta lấn át thông tin xấu, độc trên mạng.Ngoài ra, chúng ta phải có kế hoạch để phản bác các thông tin sai trái của các thế lực thù địch, phản động ở trên mạng để đảm bảo cho môi trường mạng trong sạch và cũng là bảo vệ an ninh quốc gia, an ninh trên mạng đối với vấn đề văn hóa, xã hội, về vấn đề chính trị.

  Trả lờiXóa
 7. Do tính chất của thông tin trên mạng Internet được lan truyền nhanh, nhiều thông tin mới có tin thôi đã đưa lên ngay, chưa được kiểm chứng, dẫn đến có những thông tin thất thiệt lại khó truy vết. Chính vì vậy, những phần tử xấu sẽ lợi dụng để đưa những thông tin sai lạc về kinh tế để lừa đảo, thậm chí có thông tin về chính trị., chúng gây ảnh hưởn lâu dài và dần dần khi người đọc nhận được những dòng thông tin sai lệch việc đầu tiên nên làm đó là chúng ta cần tuyên truyeèn với cồng đồng mạng rằng có rất nhiều thông tin trên internet rất nhiều tài liệu tung lên rất bổ ích tuy nhiên không phải là không có những thông tin không hề chính xác

  Trả lờiXóa
 8. thời gian qua có những thông tin đưa sai lệch, gây mất đoàn kết, chia rẽ nội bộ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xuyên tạc lịch sử, bóp méo lịch sử, thậm chí đưa thông tin nói xấu lãnh tụ, lãnh đạo Đảng, nhà nước, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia.Từ thực tế này Bộ Thông tin và Truyền thông đã tham mưu và Chính phủ đã ban hành Nghị định 97 ngày 28/2/2008, Nghị định 97 này đi vào cuộc sống và đã từng bước đưa vào quản lý nội dung dịch vụ internet đã có hiệu quả nhất định. cần tăng thêm chế tài hơn nữa không chỉ dừng lại ở vậy , đừng để dân ta đi vào những tư tưởng sai lầm

  Trả lờiXóa
 9. việc chính phủ công bố quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện như một cách răn đe cho những bloger hay facebooker hay làm liều một bài học. Để họ không còn lợi dụng mạng xã hội để làm những trò bỉ ổi như xuyên tạc, nói xấu, tung tin thất thiệt gây hoang mang trong dư luận cũng như bức xức, danh dự của những người là nạn nhân, đặc biệt chúng còn sử dụng cho việc chống phá Đảng và Nhà nước ta

  Trả lờiXóa
 10. Đọc một hồi thì hầu hết những điều cấm ở trên các trang mạng xã hội hay cá nhân ở việt nam đều ít nhiều mắc phải ! kể cả các trang uy tín đến các trang lá cải ! có lẽ giờ đây các trang tin tổng hợp cần phải lưu ý hơn về vấn đề này để không tránh bị mất tiền oan ! còn về các điều luật về vi phạm nghiêm trọng tới anh ninh quốc gia mà chưa tới mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì hơi rắc rối một chút ! bởi chỉ cần có hành vi mưu đồ xâm phạm đến an ninh quốc gia là đã cấu thành tội phạm hình sự rồi ! chẳng nhẽ còn có mức nhẹ hơn sao ??? có lẽ cần làm rõ chỗ này để nhiều người thường xuyên có các hành động chống phá chính quyền liên quan tới an ninh quốc gia biết đường mà chạy chứ :))

  Trả lờiXóa
 11. Chính phủ có những chính sách pháp luật về lĩnh vực này là hoàn toàn chính xác. Trong thời gian gần đây có rất nhiều những phần tử xấu lợi dụng tự do ngôn luận của mạng xã hội đã công khai có những hành vi chống phá chính quyền, nhà nước ta bằng những trang wed, blogger, facekook. phải có những quy định sử phạt những hành vi như thế mới có sức răn đe bọn phạm tội lợi dụng nó để thực hiện những hành vi xấu.

  Trả lờiXóa
 12. Việc chính phủ quy đinh xử phạt hành chính đối với những hành vi lợi dụng các trang mạng xa hội, các trang blogger cá nhân để thực hiện những hành vi phạm pháp là điều đúng đắn, chính phủ phải quản lý, không thể không quản lý trong thời đại hiện nay. Vì có rất nhiều những phần tử xấu lợi dụng lĩnh vực bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến để hoạt động chống phá nhà nước ta. Do vậy cần thiết phải có pháp luật để quản lý làm răn đe các hành vi phạm tội trong các lĩnh vực này.

  Trả lờiXóa
 13. Đây thật sự là một Nghị định cần thiết để quản lí việc sử dụng các trang mạng xã hội và internet.Đó là một điều khiến cho bọn rận và bloger phải cảm thấy tức giận.tuy nhiên làm gì thì cũng phải theo quy định.Không thể thích làm gì thì làm như thế được.Không những thế Nghị Định này được ban hành sẽ làm cho tình hình xuyên tạc và bịa đặt của bọn phản động sẽ không còn tiếp diễn nữa.

  Trả lờiXóa
 14. Đây là điều chúng ta nên làm từ lâu rồi mới phải. Với sự phát triển nhanh chóng của internet thì nó đem lại rất nhiều lợi ích nhưng kèm theo đó cũng có nhiều mặt trái và những hậu quả vô hình. Giới trẻ những thế hệ tương lai của đất nước và cũng chính là những người chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ làn sóng internet. Không có gì lạ khi chúng ta cần phải có những chế tài quy định chặt chẽ việc quản lý nội dung các trang wed, blog, facebook. Vì một môi trường internet lành mạnh và ngày càng phát triển.

  Trả lờiXóa
 15. Với sự phát triển của khoa học công nghệ thì bọn tội phạm cũng không ngừng lợi dụng triệt để những thành tựu đó để hoạt động. Nếu chúng ta không có những quy định hợp lý với tình hình hiện nay thì sẽ không quản lý được tình hình hiện nay. Facebook, blog cá nhân hiện đang là một thách thức đối với chúng ta. Những thông tin không hề được kiểm duyệt trước khi đưa lên mạng và tới với những người đọc. Sẽ nguy hại thế nào nếu đó là những thông tin thiếu lành mạnh, không phù hợp với truyền thống văn hóa Việt Nam, hay những bí mật quốc gia bị tiết lộ trên mạng. Nghị định này sẽ là hành lang pháp lý để xử lý nghiêm những vi phạm trên mạng hiện nay.

  Trả lờiXóa
 16. Việt Nam đang dần đi sâu vào sân chơi quốc tế và cùng với đó là nhiều những mặt trái của quá trình hội nhập. Các thế lực thù địch ở nước ngoài cũng nhân cơ hội này vào nước ta hoạt động ngày càng trắng trợn tuyên truyền, xuyên tạc những chính sách, đường lối của Đảng và nhà nước ta. Nếu chúng ta không có những biện pháp quản lý thì hậu quả sẽ vô cùng to lớn. Nghị định này ra đời sẽ góp phần nâng cao ý thức của người dùng internet Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 17. Đúng như thế nhà nước ra chính sách pháp luật quản lý mạng truyền thông là điều hợp lý, điều đó thể hiện tầm nhìn chiến lược trong bảo vệ an ninh quốc gia của nhà nước ta. Hiện nay lợi dụng sự phát triển của internet, nhiều loại hình báo mạng, trang mạng truyền thông, trang mạng cá nhân của các phần tử xấu để hoạt động phạm tội, có những hành vi vi phạm pháp luật một cách nghiêm trọng. Việc đề ra chính sách quản lý như thế sẽ giúp cho nhà nước ta đấu tranh và loại bỏ những phần tử xấu,phần tử phản động lợi dụng mạng truyền thông để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, hành vi chống phá nhà nước của bọn phản động.

  Trả lờiXóa
 18. Phải nhận định được vấn đề là: trước hết phải khẳng định rằng trong bất kỳ một xã hội nào, một chế độ xã hội hiện thời không có tự do báo chí mà chỉ có tự do ngôn luậ mà thôi. Báo chí phải do nhà nước, giai cấp cầm quyền lãnh đạo và quản lý bởi vì báo chí cũng là một thực thể trong xã hội phải phục vụ cho xã hội đó. Cứ thử nghĩ trong một gia đình nếu bố không quản lý được còn nói nó không nghe thì gia đình đó sẽ như thế nào.

  Trả lờiXóa
 19. Dân chủ là như thế nào? dân chủ là những quyền lợi đều của nhân dân nhưng không có nghĩa là dân muốn làm gì thì làm, nhân dân đều phải chấp hành quy định một quy tắc chung là pháp luật, có pháp luật thì xã hội mới ổn định, yên ổn cuộc sống người dân mới bình yên sống và làm việc trong một xã hội như vậy thì nhân dân mới sản xuất được ra những thành quả lao động cuộc sống mới trỏ nên ấm no, hạnh phúc hơn

  Trả lờiXóa
 20. Nền dân chủ hay nhân quyền thì quốc gia nào cũng có. Mỗi nước có một chế độ, một chính sách riêng cho những vẫn đề của nước đó. Không thể áp đặt nền dân chủ của nước này cho nước khác, so sánh luôn là khập khễnh. Việc có tự ra một tờ báo hay không không phải là tất cả mà dân chủ là dân có quyền ngôn luận, quyền tự do báo chí nhưng phải có sự kiểm soát của nhà nước. Nếu không sẽ bị các thế lực thù địch lợi dụng chiêu trò này để xuyên tạc, nói xấu chế độ làm ảnh hưởng đến chính trị quốc gia.

  Trả lờiXóa
 21. Dân chủ thì để dân mở miệng nói, đúng vậy, thế nhưng nói thì cũng phải trong khuôn khổ pháp luật thôi, đừng có nói lung tung, không thì có ngày vào ngồi tù mà sám hối đó. Ai cũng có quyền tự do ngôn luận mà, nhưng hãy nói những gì pháp luật cho phép thôi nhé,khi bạn luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, thì bạn sẽ chẳng phải sợ gì cả. Quyết định này thật đúng đắn.

  Trả lờiXóa

Proudly Powered by Blogger.