Thứ Ba, 12 tháng 3, 2013

6 ĐIỀU BÁC HỒ DẠY, TÀI SẢN VÔ GIÁ CỦA LỰC LƯỢNG CAND

by Mõ Làng  |  at  3/12/2013 01:18:00 SA

Hải An
Cách đây 65 năm, ngày 11-3-1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có thư gửi đồng chí Hoàng Mai, Giám đốc Công an Khu XII đóng tại xã Nhã Nam, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang (nay thuộc huyện Tân Yên) trong đó nêu 6 nội dung về “Tư cách người Công an cách mệnh”, đó là: 
Đối với tự mình, phải cẩn, kiệm, liêm chính; 
Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ; 
Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành;
Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép; 
Đối với công việc, phải tận tụy; 
Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo. 
Đây cũng chính là 6 điều Bác Hồ dạy lực lượng Công an nhân dân (CAND) Việt Nam. Kể từ đó đến nay, 6 điều Bác Hồ dạy đã trở thành kim chỉ nam cho mọi hành động cách mạng của lớp lớp các thế hệ cán bộ, chiến sĩ CAND Việt Nam. Những điều Bác dạy có giá trị lý luận thực tiễn sâu sắc; là chuẩn mực về đạo đức, phương châm hành động, thái độ ứng xử mà mỗi cán bộ, chiến sĩ công an dù ở bất kỳ cương vị, hoàn cảnh công tác nào cũng đều phải rèn luyện, phấn đấu thực hiện. Đó là di sản tinh thần vô giá, thể hiện đậm nét nhất tư tưởng của Người về xây dựng cán bộ Công an cách mạng, vì nước quên thân, vì dân phục vụ.
Thư của Bác Hồ gửi đồng chí Giám đốc Công an khu XII cũng chính là lời huấn thị chung cho toàn lực lượng CAND. “Tư cách người Công an cách mệnh” đã trở thành di sản tinh thần thiêng liêng, là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của lực lượng CAND; là chuẩn mực đạo đức, lối sống, mục tiêu phấn đấu, rèn luyện, phương châm hành động, biện pháp công tác của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ công an; là nguồn gốc, động lực, cội nguồn sức mạnh để lực lượng CAND vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Nội dung 6 điều Bác Hồ dạy là sự khái quát hình mẫu người cán bộ, chiến sĩ CAND với những phẩm chất quan trọng: Có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định, có ý chí tiến công cách mạng, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng do Đảng và Bác Hồ lựa chọn; sẵn sàng hy sinh để bảo vệ Đảng, bảo vệ thành quả cách mạng, chế độ xã hội chủ nghĩa, sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế; hết lòng vì nhân dân phục vụ, lấy niềm vui và hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui, lẽ sống của mình. Học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND đã trở thành phong trào thi đua rộng lớn, liên tục trong 65 năm qua, luôn là nội dung trọng tâm công tác chính trị, tư tưởng của lực lượng CAND trong các giai đoạn cách mạng trước đây, cũng như trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH-HĐH) đất nước, tích cực và chủ động hội nhập quốc tế ngày nay.
Thực tế đã chứng minh 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân là chuẩn mực về nhân cách, đạo đức của người chiến sĩ cách mạng, là phương châm và thái độ đối nhân xử thế mà mỗi cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân phải rèn luyện, phấn đấu suốt đời. Sáu điều Bác Hồ dạy với nội dung phong phú, sâu sắc đã bao hàm đầy đủ ý nghĩa và nội dung cách mạng và khoa học, lý luận và thực tiễn, phẩm chất và năng lực của người cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân…
          65 năm qua sức lan tỏa của Sáu điều Bác Hồ dạy CAND đã thực sự tạo nên những phong trào thi đua lập công trên tất cả các mặt trận. Công an các đơn vị, địa phương trong cả nước đã liên tục phát động phong trào với nhiều hình thức, biện pháp phong phú, sáng tạo nhằm vận dụng, thực hiện 6 điều dạy của Bác vào từng lĩnh vực công tác chuyên môn và rèn luyện hằng ngày của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Các phong trào “Hành động cách mạng theo 6 điều Bác Hồ dạy, xây dựng đơn vị vững mạnh, toàn diện” gắn với việc giáo dục truyền thống cách mạng qua các đợt sinh hoạt chính trị “Hành quân theo bước chân những người anh hùng”, “Hành quân theo chân Bác” và thực hiện các khẩu hiệu hành động “Công an nhân dân Việt Nam trung thành với Đảng, tận tụy với dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; “Làm hết việc, chứ không phải làm hết giờ”; “Mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân”; “Kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”... đã trở thành cuộc vận động sâu rộng, không những được thực hiện trong lực lượng CAND mà cả trong lực lượng công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp. Hình ảnh các trụ sở công an luôn sáng ánh đèn và cán bộ, chiến sĩ công an ngày đêm có mặt trên khắp mọi miền của Tổ quốc “thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui, lẽ sống của mình” là niềm tin yêu, là chỗ dựa tin cậy của các tầng lớp nhân dân. Chiến công của các anh hùng liệt sĩ Lâm Văn Thạnh (Công an tỉnh Lâm Đồng), Lưu Thế Hà (Cục Cảnh sát bảo vệ), Lê Thanh Á (Công an TP Hải Phòng), Lê Thế Bùi (Công an TP Hồ Chí Minh), Phạm Văn Chiến (Công an tỉnh Hà Giang), Nguyễn Văn Ngữ (Công an TP Hà Nội)… và hàng vạn cán bộ, chiến sĩ công an không tiếc máu xương, chiến đấu kiên cường, dũng cảm bảo vệ an ninh, trật tự của Tổ quốc, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân là những bằng chứng sinh động về kết quả to lớn của phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” trong 65 năm qua. Có thể khẳng định, ở đâu và khi nào mỗi đơn vị, mỗi cán bộ, chiến sĩ CAND quán triệt, rèn luyện theo 6 điều Bác Hồ dạy thì ở đó, khi đó, an ninh, trật tự được bảo đảm, Công an được nhân dân tin yêu, cấp ủy, chính quyền tin cậy. Với ý nghĩa đó, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an quyết định lấy ngày 11-3-1948 - Ngày Bác Hồ viết Thư về “Tư cách người Công an cách mệnh”, là Ngày truyền thống công tác xây dựng lực lượng CAND.
Đất nước ta đang bước vào thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế trong bối cảnh thế giới đầy biến động, tiềm ẩn nhiều bất trắc, khó lường. Âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam vẫn không thay đổi. Trong khi đó, những biểu hiện xa rời mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên đang tác động làm xói mòn lòng tin của cán bộ, nhân dân, ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, đe dọa sự tồn vong của chế độ xã hội chủ nghĩa. Nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự đang đặt ra rất nặng nề, đòi hỏi lực lượng CAND phải ra sức phát huy truyền thống vẻ vang, kết quả học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy trong 65 năm qua.
Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó, lực lượng CAND cần đưa phong trào “Công an nhân dân học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” lên một tầm cao mới, sâu sắc, toàn diện hơn; kết hợp với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”; lồng ghép với các phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc", thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác của toàn lực lượng CAND. Trong chỉ đạo cũng như tổ chức thực hiện, công an các đơn vị, địa phương phải quán triệt tinh thần lấy kết quả của việc thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND và học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một trong những nội dung quan trọng để đánh giá, phân loại, bình xét thi đua hằng năm của tập thể, cá nhân, nhất là trong đánh giá cán bộ để quy hoạch, luân chuyển, điều động, đào tạo, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ.
6 điều Bác Hồ dạy CAND hàm chứa những giá trị tư tưởng, đạo đức nhân văn cao quý, thể hiện sự nhất quán giữa lời nói và việc làm, giữa giáo dục đạo đức và tự mình nêu gương thực hành đạo đức, mãi mãi là di sản tinh thần vô giá để xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Tổ quốc, Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó./.


106 nhận xét:

 1. Đối với tự mình, phải cẩn, kiệm, liêm chính;
  Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ;
  Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành;
  Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép;
  Đối với công việc, phải tận tụy;
  Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo.

  thật sâu sắc! lực lượng CAND cần tích cực học tập theo điều Bác dạy

  Trả lờiXóa
 2. Hi vọng lực lượng công an sẽ làm được những gì mà bác hồ vĩ đâị đã dạy.

  Trả lờiXóa
 3. Cần phải thanh loại những con sâu bỏ rầu nồi canh, những cán bộ công an thoái hóa biến chất, làm sạch hàng ngũ công an lúc đó mới xứng với danh hiệu CAND được

  Trả lờiXóa
 4. Để thực hiên được như mấy lời bác hồ dạy này thì còn xa lắm, nó đòi hỏi sự tận tụy, cố gắng của cán bộ chiến sỹ trong CAND. Hi vọng các anh sẽ làm được
  điều đó

  Trả lờiXóa
 5. Hầu hết các anh những người công an nhân dân đều xứng đáng với lòng tin sự yêu mến của nhân dân. Bên cạnh đó vẫn còn những con sâu ngày đêm đục khoét, làm xấu hình ảnh người chiến sỹ CAND, làm mất lòng tin của nhân dân, hi vọng những con sâu con mọt này sớm bị thanh loại khỏi ngành công an.

  Trả lờiXóa
 6. Những điều Bác dạy luôn văng vẳng trong tâm trí các chiến sĩ công an và trong toàn thể nhân dân.Tất cả luôn cố gắng để xứng đáng với niềm hi vọng của Bác

  Trả lờiXóa
 7. lời bác dạy luôn trong tâm trí mọi công dân VN

  Trả lờiXóa
 8. học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một trong những nội dung quan trọng để đánh giá, phân loại, bình xét thi đua hằng năm của tập thể, cá nhân, nhất là trong đánh giá cán bộ để quy hoạch, luân chuyển, điều động, đào tạo, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ

  Trả lờiXóa
 9. Lực lượng CAND lực lượng bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, bảo vệ nhân dân. Vì vậy thực hiên tốt 6 điều Bác Hồ dạy đồng nghĩa với việc thực hiên tốt nhiêm vụ mà Đảng, Nhà nước, nhân tin tưởng.

  Trả lờiXóa
 10. 6 điều Bác dạy như vàng, như ngọc. Những điều bác dạy như bao hàm hết tất cả nhân cần ở người chiến si CAND

  Trả lờiXóa
 11. Những điều bác dạy là những giá trị thiêng liêng, tôn chỉ cho toàn lực lượng CAND.

  Trả lờiXóa
 12. 6 điều Bác Hồ dạy là sự khái quát hình mẫu người cán bộ, chiến sĩ CAND với những phẩm chất quan trọng. Lức lượng CAND luôn làm theo những điều bác dạy

  Trả lờiXóa
 13. Tất cả các cán bộ chiến sĩ CAND ghi nhớ và thực hiện theo lời bac dạy. Góp phần xây dựng và bảo vệ đất nước.

  Trả lờiXóa
 14. mình không phải là một người công an nhân dân,nhưng mình rất yêu màu áo các anh,một công việc cho đất nước và những hi sinh thầm lặng.các anh hãy luôn thực hiện đúng bác hồ dạy nhé

  Trả lờiXóa
 15. Những điều Bác Hồ dạy luôn là tấm gương để các chiến sĩ công an tự soi mình vào đấy để phấn đấu mình trở thành nười chiến sĩ công an vừa hồng vừa chuyên!

  Trả lờiXóa
 16. đã mang trên mình bộ xanh áo lính,đã mang trên mình là người công an nhân dân là chấp nhận hu hinh vì nhân dân đất nước

  Trả lờiXóa
 17. Những điều bác dạy, chúng ta luôn ghi tạc trong lòng. Lam theo những lời bác nói. Bác là tấm gương sáng cho chúng cháu noi theo

  Trả lờiXóa
 18. những lời bác dạy thật quý báu,tuy ngắn gọn nhưng đầy đủ và thực tế,chúng ta phải luôn ghi nhớ và làm theo

  Trả lờiXóa
 19. 65 năm qua đã có những làm theo 6 điều dạy của bác và sống học tập theo tấm gương bác hồ vĩ đại.khoogn phủ nhận có những cá nhân mất đi phẩm chất nhưng vẫn còn đó những con người tận tâm vói nghề vì cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân

  Trả lờiXóa
 20. tuyệt đối trung thành với đảng và nhân dân việt nam .câu nói in sâu mãi trong lòng mỗi người công an nhân dân việt nam chẳng khác gì 6 điều bác hồ dạy là hành trang vào ngành

  Trả lờiXóa
 21. Lực lượng công an cách tay phải của nhà nước ta trong việc quản lý bảo vệ đất nước ta. Các anh hãy cố gắng hoàn thành tốt công việc của mình nha. Chúng e cũng sẽ cố gắng học tập để cũng học CA giống các anh để có thể bắt đc tội phạm,cùng chúng tay xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh hơn

  Trả lờiXóa
 22. 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân là chuẩn mực về nhân cách, đạo đức của người chiến sĩ cách mạng, là phương châm và thái độ đối nhân xử thế mà mỗi cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân phải rèn luyện, phấn đấu suốt đời. Sáu điều Bác Hồ dạy sâu sắc đã bao hàm đầy đủ ý nghĩa và nội dung cách mạng và khoa học, lý luận và thực tiễn, phẩm chất và năng lực của người cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân…Chúng cháu sẽ cùng các anh cố gắng phấn đấu học tập xây dựng đất nước ngày càng tươi đẹp hơn

  Trả lờiXóa
 23. Những điều bác Hồ dạy công an nhân dân là những điều chuẩn mực, mong rằng các cán bộ chiến sĩ công an nhân dân sẽ giữ vững lập trường tư tưởng của mình, bảo vệ cho sự bình yên hạnh phúc của nhân dân, giữ vững được tư cách của người chiến sĩ công an nhân dân

  Trả lờiXóa
 24. Mỗi chiến sĩ công an thực hiện tốt 6 điều Bác dạy thì chắc chắn sẽ luôn có được niềm tin từ nhân dân và đất nước

  Trả lờiXóa
 25. Điều Bác dạy chúng ta luôn phải khác cốt ghi tâm ! Bác luôn lo lắng trăn trở để đúc kết những dòng thơ dòng văn nhằm răn dậy người đời sau như chúng ta ! bởi vậy hãy nhìn vào đó để thực hiện cho tốt ! không phụ lòng Bác !

  Trả lờiXóa
 26. Hy vọng các chiến sĩ công an sẽ khắc cốt ghi tâm 6 điều Bác dạy để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và an toàn xã hội ! giúp đất nước ổn định và ngày càng phát triển !

  Trả lờiXóa
 27. " Đối với tự mình, phải cẩn, kiệm, liêm chính;
  Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ;
  Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành;
  Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép;
  Đối với công việc, phải tận tụy;
  Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo. "
  Lời bác dạy chả sai chút nào ! càng đọc càng thấy chuẩn ! Vậy mà ngày nay 1 số chiến sĩ công an không thực hiện tốt ! thật là 1 điều hổ thẹn với Bác ! Hãy tự xem lại mình và hãy làm cho tốt @@

  Trả lờiXóa
 28. Lời bác dạy luôn đúng trong mọi thời đại và luôn là chuẩn mực cho mọi người chiến sĩ công an noi theo

  Trả lờiXóa
 29. Hầu hết các anh những người công an nhân dân đều xứng đáng với lòng tin sự yêu mến của nhân dân. Bên cạnh đó vẫn còn những con sâu ngày đêm đục khoét, làm xấu hình ảnh người chiến sỹ CAND, làm mất lòng tin của nhân dân, hi vọng những con sâu con mọt này sớm bị thanh loại khỏi ngành công an.

  Trả lờiXóa
 30. Lời Bác dạy chưa bao giờ mất đi ! nó sẽ luôn tồn tại để là kim chỉ nam cho mọi chúng ta đi đúng con đường ! Các chiến sĩ công an cũng vậy ! hy vọng các anh sẽ khắc cốt ghi tâm chúng và thực hiện tốt nhiệm vụ của mình !

  Trả lờiXóa
 31. " Các vua hùng đã có công dựng nước Bác cháu ta cùng nhau giữ lấy nước " Bác đã nói thì không thể sai ! Không chỉ 6 lời răn Chiến sĩ Công an mà tất cả chúng ta hãy từ lời bác dạy để xây dựng đất nước tươi đẹp !

  Trả lờiXóa
 32. Chàng Gaul trung tình13:33 12 tháng 3, 2013

  Các chiến sĩ Công an đã có kim chỉ nam từ 6 điều Bác dạy rồi ! bây giờ cứ thế mà thực hiện thôi ! Vậy mà vẫn còn số ít người ham lợi không thực hiện tốt ! cần phải bài trừ những con sâu này ra @@

  Trả lờiXóa
 33. Những điều Bác Hồ dạy CAND chứa đựng những giá trị tư tưởng, đạo đức nhân văn cao quý, giữa giáo dục đạo đức và tự mình nêu gương thực hành đạo đức,xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Tổ quốc, Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó. Chúng tôi tin vào các anh và mãi là hậu phương vững chắc cho các anh hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ!!!!!!

  Trả lờiXóa
 34. Bác Hồ dạy rất đúng. Lực lượng CAND có vững mạnh thì mới giữ vững sự ổn định của xã hội, nhiệm vụ của CAND là rất khó khăn nhưng cũng rất vinh quang.

  Trả lờiXóa
 35. Đây là tài sản vô giá của lực lượng CAND. Nó đã trở thành kim chỉ nam cho mọi hoạt động của lực lượng Công an. Giúp cho lực lượng Công an ngày càng vững mạnh hơn.

  Trả lờiXóa
 36. Chúng e rất yêu quý các anh! chúng e sẽ cố gắng học tập rèn luyện để cùng các anh xây dựng bảo vệ đất nước ta ngày càng vững mạnh tươi đẹp hơn

  Trả lờiXóa
 37. 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân luôn là kim chỉ nam cho mọi hoạt đông, luôn là một tài sản quý giá cho lực lượng Công an. Để cho lực lượng công an ngày càng trong sạch, vững mạnh.

  Trả lờiXóa
 38. Lời Bác dạy chưa bao giờ mất đi ! nó sẽ luôn tồn tại để là kim chỉ nam cho mọi chúng ta đi đúng con đường ! Các chiến sĩ công an cũng vậy ! hy vọng các anh sẽ khắc cốt ghi tâm chúng và thực hiện tốt nhiệm vụ của mình !

  Trả lờiXóa
 39. Chỉ cần mỗi chiến sĩ công an thực hiện tốt 6 điều Bác dạy công an nhân dân thì xã hội đâu còn tội phạm nữa? Đất nước càng ngày càng phát triển hơn

  Trả lờiXóa
 40. lời bác dạy thực sự rất chí lý và quý giá. Mong cho 6 điều Bác dạy sẽ sống mãi trong từng chiến sĩ CAND

  Trả lờiXóa
 41. xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Tổ quốc, Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó

  Trả lờiXóa
 42. 6 điều Bác Hồ dạy CAND luôn là tài sản vô giá, là kim chỉ nam, cho mọi hành động của các chiến sĩ Công an. Những người luôn ngày đêm bảo vệ vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

  Trả lờiXóa
 43. là người chiến sĩ công an nhân dân thì luôn phải học tập và trao dồi đạo đức. luôn nêu cao và học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. làm được những điều Bác dạy thì lực lượng công an mới lấy được niềm tin của lòng dân.

  Trả lờiXóa
 44. 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân luôn là kim chỉ nam cho mọi hành động, nó chứa đựng những giá trị tư tưởng, nhân văn cao quý, giữa giáo dục đạo đức và thực hành đạo đức,xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Tổ quốc, Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó.

  Trả lờiXóa
 45. mỗi cán bộ mỗi chiến sỹ công an nhân dân Việt Nam phải khắc sâu và ghi nhớ 6 Điều Bác Hồ dạy. làm được như thế thì mới lấy được niềm tin của dân. được dân yêu dân quý, dân che chở và đùm bọc.

  Trả lờiXóa
 46. 6 ĐIỀU BÁC HỒ DẠY, TÀI SẢN VÔ GIÁ CỦA LỰC LƯỢNG CAND, là lực lượng công an cần luôn khắc ghi lời Bác dạy! luôn tự nhủ phải sống và làm việc theo lời Bác dạy!

  Trả lờiXóa
 47. Hi vọng các chiến sĩ công an sẽ luôn khắc cốt ghi tâm những lời dạy của Bác để hình tượng các anh sẽ luôn là một hình tượng đẹp trong lòng người dân chúng tôi, và cũng để các thế lực thù địch không có cơ hội bôi nhọ, xuyên tạc dẫn đến quy kết những điều xằng bậy khác

  Trả lờiXóa
 48. công an nhân dân việt nam luôn thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân. lời Bác dạy luôn là kim chỉ nam và định hướng cho mọi hành động của chúng ta.

  Trả lờiXóa
 49. Công an nhân dân Việt Nam luôn lấy 6 điều Bác Hồ dạy Công an là tôn chỉ, là kim chỉ nam cho mội hành động.Ngày nay lực lượng Công an đang ngày một phát triển vững mạnh hơn.

  Trả lờiXóa
 50. Lực lượng CAND là đại diện cho Đảng và chính quyền thi hành các chính sách, các bộ luật. Mong các anh lấy 6 điều Bác dậy làm gốc, thực hiện tốt các nhiệm vụ, trung thành với Đảng, trung hiếu với dân

  Trả lờiXóa
 51. những điều Bác Hồ dạy CAND hàm chứa những giá trị tư tưởng, đạo đức nhân văn cao quý, thể hiện sự nhất quán giữa lời nói và việc làm. Lực lượng CA quyết tâm thực hiện tốt 6 điều Bác dạy vì nước vì dân hi sinh thân mình

  Trả lờiXóa
 52. Những lời Bác dạy luôn đi cùng lực lượng Công An, luôn giúp cán bộ chiến sĩ công an quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ đất nước bảo vệ nhân dân

  Trả lờiXóa
 53. Những lời Bác dạy luôn đi cùng lực lượng Công An, luôn giúp cán bộ chiến sĩ công an quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ đất nước bảo vệ nhân dân

  Trả lờiXóa
 54. cán bộ chiến sĩ Công An luôn phấn đấu hết mình theo lời dạy của Bác, tất cả vì nhân dân vì lý tưởng cách mạng

  Trả lờiXóa
 55. 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân là chuẩn mực về nhân cách, đạo đức của người chiến sĩ cách mạng, là phương châm và thái độ đối nhân xử thế mà mỗi cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân phải rèn luyện, phấn đấu suốt đời.

  Trả lờiXóa
 56. Từ nhỏ mình đã có mơ ước được làm 1 chiến sĩ công an nhưng thực sự năng lực không đủ.đành phải theo ngành khác, thật là buồn.huhu

  Trả lờiXóa
 57. Cần phát huy phong trào học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND trở thành phong trào thi đua rộng lớn trong ngành Công An để mỗi cán bộ chiến sĩ có phẩm chất và tài năng để phục vụ nhân dân phục vụ Tổ Quốc

  Trả lờiXóa
 58. lần đầu tiên biết tới 6 điều Bác Hồ dạy CAND nghe cũng thú vị đấy chứ! lực lượng CAND giữ vai trò hết sức quan trọng trong bộ máy nhà nước.

  Trả lờiXóa
 59. với 6 điều dăn dò nhưng chứa đựng bao tinh hoa trong đó. Bác Hồ của chúng ta, người có tầm nhìn vĩ đại am hiểu mọi việc, những lời Bác dạy ngẫm lại quả thật chính xác kể cả với lực lượng CAND cũng vậy

  Trả lờiXóa
 60. Những lời day của Bác không bao giờ là thiếu là thừa, đối với bất kỳ tầng lớp nào trong xã hội Bác cũng đều có những lời dạy sâu sắc nhất

  Trả lờiXóa
 61. nhớ mãi 5 điều Bác dạy thiếu niên nhi đồng, bây giờ lớn biết thêm nhiều thứ về Bác, Bác dặn dò cán bộ chiến sĩ CAND 6 điều, tuy không nói nhiều nhưng 6 điều ấy là quá đủ để trở thành một người mẫu mực rồi

  Trả lờiXóa
 62. các chiến sĩ CAND hãy lắng nghe lời dạy vàng ngọc của Bác nhé! chúc các bạn thành công hơn trong công việc và trong cuộc sống!

  Trả lờiXóa
 63. các thế lực thù địch ngày càng nhiều và manh động hơn do vậy 6 điều Bác Hồ dạy lại càng trở nên chính xác và cần thực hiện nghiêm chỉnh có như vậy mới có thêm sức mạnh chiến đấu với kẻ thù

  Trả lờiXóa
 64. Lời dạy thật chính xác và không còn gì bổ sung thêm nữa, Bác Hồ quả là vĩ đại. Các chiến si CAND hãy thực hiện nghiêm chỉnh 6 điều Bác Hồ dạy nhé

  Trả lờiXóa
 65. 65 năm trôi qua nhưng lời dạy ấy vẫn luôn âm vang quanh đây như Bác đang dặn dò chúng ta vậy! hãy nhìn vào Bác một tấm gương vĩ đại cho chúng ta noi theo

  Trả lờiXóa
 66. phục vụ nhân dân là nghĩa vụ hàng đầu của công an nhân dân Việt Nam. Mọi lời dạy của Bác là đúng đắn và cần thiết đối với chiến sĩ lực lượng vũ trang, sức mạnh của cả dân tộc ta

  Trả lờiXóa
 67. Bác vẫn sống mãi trong lòng chúng ta, lời dạy của Bác cũng sẽ mãi mãi như vậy

  Trả lờiXóa
 68. bữa có ghé qua BTHCM có thấy đó, kinh nhất bức vụ lê văn luyện, quá khủng khiếp. may mà hắn đi tù rồi

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. có thấy đó bạn. Ghê thật, nhìn không thể tin nổi sao mà hắn sống nổi mà không cắn rứt lương tâm

   Xóa
 69. Bác nói câu nào chuẩn câu nấy, ngẫm đi ngẫm lại Bác nhiêu tài thật

  Trả lờiXóa
 70. những lời dạy của Bác luôn là kim chỉ nan cho mọi hành động của mọi từng lớp thế hệ trong xã hội

  Trả lờiXóa
 71. Bác Hồ luôn là tấm gương sáng để cho chúng ta học tập và noi theo. Những lời Bác dạy luôn là những lời tâm huyết Bác để lại để dăn dạy và khuyên nhủ cho chúng ta.

  Trả lờiXóa
 72. Đúng thế ngay từ khi còn sống thì đạo đức và lối sống của người đã luôn là tấm gương để cho mọi người chúng ta có thể học tập và noi theo.

  Trả lờiXóa
 73. Bác Hồ luôn sống mãi cùng non sông cùng dân tộc ta. Những lời Bác dạy trước lúc người đi xa luôn là bài học và là kim chỉ nan để cho chúng ta học tập rèn luyện và noi theo.

  Trả lờiXóa
 74. Lời bác dạy cho các chiến sĩ công an nhân dân như là ki chỉ nan là những lời tâm huyết của bác hồ để cho các chiến sĩ công an có thể học tập rèn luyện và làm theo lời bác.

  Trả lờiXóa
 75. Các đồng chí Công an nhân dân phải lấy những điều mà Bác đã chỉ dạy ở trên làm tiêu chuẩn để làm tròn nhiệm vụ và để xứng danh là người chiến sĩ Công an.

  Trả lờiXóa
 76. Những chiến sĩ Công an cần rèn luyện thật tốt, cần làm thật tốt những điều Bác đã dạy ở trên. Có như vậy thì người dân mới tin tưởng vào chế độ với Nhà nước ta.

  Trả lờiXóa
 77. cần đưa phong trào “Công an nhân dân học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” lên một tầm cao mới, sâu sắc, toàn diện hơn.

  Trả lờiXóa
 78. Đây là những bài học và những lời dăn dạy vô cùng có ý nghĩa đối với các chiến sĩ công an bởi vì Bác luôn tin tưởng và đặt niềm tin vào lực lượng công nên đã để lại cho chúng ta những lời tâm huyết của người.

  Trả lờiXóa
 79. Cần phải biết rằng Bác Hồ luôn luôn quan tâm và đặt niềm tin vào lực lượng công an bởi vì nhiệm vụ và vai trò của lực lượng công an rất quan trọng trong xây dựng và bảo vệ đất nước ta hiện nay.

  Trả lờiXóa
 80. Những điều Bác Hồ dạy lực lượng công an sẽ luôn là kim chỉ nan và là những bài học để cho các chiến sĩ công an cố gắng học tập và rèn luyện phấn đấu để không phụ lòng mong mỏi của Bác Hồ.

  Trả lờiXóa
 81. Lực lượng công an luôn là một trong những lực lượng có nhiệm vụ và vai trò quan trọng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước ta. Chính vì thế Bác đã có những lời nói tâm huyết để làm kim chỉ nan cho các chiến sĩ công an học tập và làm việc.

  Trả lờiXóa
 82. Lời của Bác Hồ sẽ luôn được các chiến sĩ công an làm kim chỉ nan và sẽ cố gắng phấn đấu học tập rèn luyện để không phụ lòng mong mỏi của Bác để xứng đáng là một người công an vừa hồng vừa chuyên.

  Trả lờiXóa
 83. Lực lượng công an sẽ luôn làm theo những lời Bác đã dạy bởi vì đây là những lời nói những lời tâm huyết bác đã dạy cho các chiến sĩ công an để các chiến sĩ có thể ngày càng làm tốt hơn nhiệm vụ của mình.

  Trả lờiXóa
 84. Những điều Bác Hồ dạy luôn là tấm gương để các chiến sĩ công an tự soi mình để phấn đấu,

  Trả lờiXóa
 85. Các chiến si CAND luôn thực hiện nghiêm chỉnh 6 điều Bác Hồ dạy, tất cả vì sự bình yên của đất nước.

  Trả lờiXóa
 86. lời Bác dạy chứng cháu không bao giờ quên và cố gắng thực hiện thật tốt

  Trả lờiXóa
 87. Lực lượng vũ trang ta có lẽ luôn được rèn luyện, học tập theo 6 điều Bác dạy. Đó chính là những điều cơ bản mà một người phục vụ nhân dân cần phải có

  Trả lờiXóa
 88. Những điều Bác dạy đã rất quý báu và càng quý hơn nữa là Bác dành tặng cho lực lượng CA, vì vậy chúng ta càng phải quyết tâm thực hiện đúng với những gì Bác dạy.

  Trả lờiXóa
 89. 6 điều Bác Hồ dạy giành cho lực lượng Công an nhân dân là những đạo đức chuẩn mực của người chiến sĩ Cách mạng. Hy vọng các chiến sĩ công an nhân dân sẽ giữ vững được tư cách, lập trường tư tưởng của mình, bảo vệ cho sự bình yên hạnh phúc của nhân dân.

  Trả lờiXóa
 90. Hy vọng các chiến sĩ công an sẽ khắc cốt ghi tâm 6 điều Bác dạy để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và an toàn xã hội, giúp đất nước ổn định và ngày càng phát triển !

  Trả lờiXóa
 91. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, sáu điều Bác Hồ dạy về tư cách người Công an cách mạng vẫn còn nguyên giá trị cả về lý luận và thực tiễn; là chuẩn mực về đạo đức, phương châm hành động, thái độ ứng xử; là mục tiêu phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện trong suốt cuộc đời hoạt động của mỗi CBCS.

  Trả lờiXóa
 92. đó cũng là mục tiêu, phương hướng công tác xây dựng lực lượng (XDLL) CAND Việt Nam trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó. lời của bác mãi trong tâm trí của tất cả mọi người dân

  Trả lờiXóa
 93. sáu điều Bác Hồ dạy đã được các thế hệ CBCS CAND tích cực hưởng ứng và tự giác thực hiện với những nội dung sáng tạo, thiết thực, hình thức phong phú, bám sát yêu cầu công tác, chiến đấu và XDLL CAND. Qua đó, lực lượng CAND đã nêu cao vai trò nòng cốt trong bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc, được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận.

  Trả lờiXóa
 94. Phong trào "CAND học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy" đã góp phần xây dựng đội ngũ CBCS Công an có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; có phẩm chất đạo đức trong sáng; kỷ cương, kỷ luật chặt chẽ; đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động. Phong trào luôn được duy trì và liên tục phát triển, thực sự là động lực quan trọng thúc đẩy, động viên, cổ vũ CBCS Công an vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

  Trả lờiXóa
 95. sáu điều Bác Hồ dạy góp phần xây dựng mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Công an với nhân dân. Thông qua đó, lực lượng CAND đã nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân; dựa vào dân để công tác, chiến đấu và XDLL trong sạch, vững mạnh. Vì thế, đã được nhân dân tin yêu, giúp đỡ, tạo điều kiện để CBCS Công an hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

  Trả lờiXóa
 96. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 97. một bộ phận nhỏ CBCS CAND chưa thấm nhuần sâu sắc, chưa thực hiện nghiêm túc sáu điều Bác Hồ dạy dẫn tới suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống... Lực lượng CAND đã kiên quyết xử lý những trường hợp sai phạm, đồng thời nghiêm khắc rút kinh nghiệm, có biện pháp khắc phục kịp thời những thiếu sót, khuyết điểm

  Trả lờiXóa
 98. sáu điều Bác Hồ dạy vẫn còn nguyên giá trị sâu sắc cả về lý luận và thực tiễn, là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của lực lượng CAND. Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào "CAND học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy" trong điều kiện, hoàn cảnh hiện nay,

  Trả lờiXóa
 99. XDLL CAND trong sạch, vững mạnh, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng và nhân dân; có phẩm chất đạo đức trong sáng; có nghiệp vụ tinh thông, bảo đảm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ ANTT của đất nước.

  Trả lờiXóa
 100. Phát huy kết quả đã đạt được, những kinh nghiệm hay, những mô hình mới trong phong trào "CAND học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy" để vận dụng sáng tạo trong thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ".

  Trả lờiXóa
 101. Để làm tốt các yêu cầu trên, mỗi cấp ủy Đảng và lãnh đạo Công an các cấp phải thường xuyên mở các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng hướng về cơ sở nhằm giáo dục CBCS có nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản của Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Coi trọng tuyên truyền, giáo dục để sáu điều Bác Hồ dạy trở thành tiềm thức, đi vào từng hành động, việc làm của mỗi CBCS, tránh bệnh hình thức, quan liêu, chiếu lệ.

  Trả lờiXóa
 102. Để tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Bác Hồ kính yêu, thay mặt Đảng ủy CATW và lãnh đạo Bộ Công an, tôi kêu gọi toàn lực lượng CAND tiếp tục nỗ lực học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người, thực hiện nghiêm túc sáu điều Bác Hồ dạy, luôn luôn xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Chính phủ, là con em yêu quý của nhân dân

  Trả lờiXóa
 103. phải tăng cường công tác tự phê bình và phê bình, công tác quản lý cán bộ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật; chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, tạo môi trường tốt để CBCS học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, tư cách theo sáu điều Bác Hồ dạy.

  Trả lờiXóa
 104. Có thể khẳng định rằng trong bất cứ giai đoạn cách mạng nào, sáu điều Bác Hồ dạy vẫn mãi mãi là di sản vô giá để vận dụng, thực hiện nhằm XDLL CAND trong sạch, vững mạnh.

  Trả lờiXóa
 105. phải tăng cường công tác tự phê bình và phê bình, công tác quản lý cán bộ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật; chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, tạo môi trường tốt để CBCS học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, tư cách theo sáu điều Bác Hồ dạy.

  Trả lờiXóa

Proudly Powered by Blogger.