Chủ Nhật, 23 tháng 12, 2012

Việt Nam “gương mẫu” thực hiện Tuyên ngôn thế giới về quyền con người

by Unknown  |  at  12/23/2012 07:12:00 SA


Cây Sung Dâu

Ngày 24 tháng 10 năm 1945, Liên hợp quốc (LHQ) chính thức được thành lập.
Trong 2 năm 1947-1948, công việc soạn thảo Tuyên ngôn thế giới về quyền con người  (TN) được tiến hành khẩn trương và thận trọng, trong khuôn khổ chức năng, nhiệm vụ của ủy ban nhân quyền. Ngày 10-12-1948, Bản Tuyên ngôn đã hoàn thành, được Đại hội đồng LHQ thông qua bởi Nghị quyết 217A (III).
Cho đến nay, Tuyên ngôn được xem là văn kiện chính trị đặc biệt, được tất cả các quốc gia, dân tộc trên thế giới, không phân biệt chế độ chính trị, hệ tư tưởng, trình độ phát triển, bản sắc văn hóa thừa nhận là giá trị chung của nhân loại. Ngày 10 tháng 12 hằng năm được tôn vinh là Ngày nhân quyền thế giới, được các quốc gia kỷ niệm.
Bản Tuyên ngôn toàn thế giới về quyền con người này là thước đo chung cho tất cả các quốc gia và các dân tộc, và cho cả mọi cá nhân và tổ chức xã hội, đánh giá việc thực hiện các mục tiêu của mình mà, trên cơ sở luôn ghi nhớ bản Tuyên ngôn này, sẽ phấn đấu thúc đẩy sự tôn trọng các quyền và tự do cơ bản của con người thông qua truyền bá và giáo dục; cũng như thúc đẩy sự thừa nhận và tuân thủ chung và hữu hiệu các quyền đó không chỉ với người dân nước mình mà với cả các dân tộc ở các lãnh thổ thuộc quyền quản thác của nước mình, thông qua các biện pháp tích cực, kể cả trong phạm vi quốc gia và quốc tế.
Tuyên ngôn thế giới về quyền con người là một văn kiện quốc tế đề cập tới nhiều phương diện, từ cơ sở triết học đến chính trị và pháp lý. Điều quan trọng nhất của Tuyên ngôn thế giới về quyền con người là những quy định cụ thể về các quyền và tự do cơ bản của con người. Tuyên ngôn gồm có 29 điều quy định cụ thể về các quyền dân sự, chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa.
Đối với hầu hết các quốc gia, Tuyên ngôn đến nay được xem như luật tập quán quốc tế, được xem như một mục tiêu vươn tới của các quốc gia, dân tộc.
Việt Nam với quyền con người
Là chế độ tôn trọng con người, trước khi trở thành thành viên của Liên hợp quốc (ngày 20 tháng 9 năm 1977), Việt Nam đã tự nguyện gia nhập nhiều công ước về Luật Nhân đạo quốc tế, (về nội dung cũng mang tính nhân quyền) như “Công ước Giơ-ne-vơ về bảo vệ thường dân trong chiến tranh” (gia nhập năm 1957), “Công ước Giơ-ne-vơ về đối xử với tù nhân trong chiến tranh” (gia nhập năm 1957)…
Đổi mới là một thời kỳ đặc biệt của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX. Đó là thời kỳ Đảng ta sửa chữa sai lầm, nhận thức lại, đồng thời phát triển lý luận về CNXH và con đường đi tới xã hội XHCN. Con đường đó có thể và cần phải kế thừa các giá trị của nền văn minh nhân loại, trong đó có kinh tế thị trường, nhà nước pháp quyền và QCN. Bản lĩnh của Đảng ta là ở chỗ, Đảng đã sớm đề ra các nguyên tắc của đổi mới. Đổi mới phải dựa trên chủ nghĩa Mác-Lênin, phải giữ vững định hướng XHCN, phải giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng và quyền làm chủ của nhân dân.
Trên lĩnh vực QCN, lần đầu tiên khái niệm QCN được đưa vào Cương lĩnh (1991) của Đảng và Hiến pháp (1992) của Nhà nước. Ngay sau khi trở thành thành viên của Liên hợp quốc, Nhà nước ta đã nhanh chóng ký kết và phê chuẩn hầu hết các công ước quốc tế quan trọng về QCN trong đó có hai công ước bao quát đầy đủ các quyền và tự do cơ bản của con người - Công ước quốc tế về các quyền dân sự, Chính trị 1966, Công ước quốc tế về các quyền Kinh tế, Xã hội và Văn hóa, 1966, đồng thời đã luật hóa các công ước đó vào hệ thống pháp luật quốc gia.
Theo thống kê, từ 1986 đến nay, Quốc hội đã thông qua 58 luật, 43 pháp lệnh, trong đó có những bộ luật lớn trực tiếp bảo đảm các QCN như: Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Bộ luật Dân sự, Bộ luật Lao động, Luật Chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em. Những năm gần đây, Quốc hội đã thông qua Luật Phòng, chống HIV/ AIDS, Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo, Luật Phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.
Quyền làm chủ trực tiếp của người dân cũng được Đảng và Nhà nước quan tâm. Từ một Chỉ thị của Đảng (Chỉ thị Số 30-CT/TW, ngày 18-2-1998 về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở), với nhiều yêu cầu, đặc biệt là: Quy định quyền của mọi người dân ở cơ sở được thông tin về pháp luật, các chủ trương, chính sách của Nhà nước, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống và lợi ích hằng ngày của nhân dân tại cơ sở, Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh bảo đảm quyền được biết, được bàn, được kiểm tra và quyết định những vấn đề kinh tế, xã hội của người dân ở cơ sở. Đây là cơ sở chính trị, pháp lý của phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.
Quyền tự do ngôn luận, báo chí và thông tin được bảo đảm ngày càng tốt hơn. Ngoài Luật Báo chí, Nhà nước đã ban hành các quy định cơ quan Chính phủ có trách nhiệm định kỳ và khi cần cung cấp thông tin cho báo chí. Các cơ quan truyền thông của Việt Nam phát triển nhanh chóng. Cho đến nay, cả nước có hơn 700 cơ quan báo chí; 68 đài phát thanh, truyền hình Trung ương và tỉnh, thành phố, hơn 80 báo điện tử, h
àng nghìn trang tin điện tử và blog… Người dân Việt Nam ngày nay còn được tiếp cận với nhiều hãng thông tấn, báo chí, các kênh truyền hình nước ngoài như Roi-tơ, BBC, VOA, AP, AFP, CNN… Tốc độ phát triển internet ở Việt Nam được xếp hạng nhanh nhất khu vực Đông Nam Á.
Trên lĩnh vực quyền kinh tế, xã hội và văn hóa, quan điểm nhất quán của Đảng Cộng sản Việt Nam là: “Thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội trong từng bước và trong từng chính sách phát triển… tiếp tục hoàn thiện hệ thống bảo hiểm xã hội… giúp đỡ mọi thành viên xã hội, nhất là những đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương…”. Để bảo đảm hành lang pháp lý cho các hoạt động của cơ quan Nhà nước và công dân, nhiều Bộ luật, luật sửa đổi và luật mới được ban hành dựa trên các nguyên tắc: Tôn trọng con người, quyền con người; Dân chủ XHCN; Nhà nước pháp quyền XHCN và nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Đồng thời, thể hiện trách nhiệm Quốc gia, Việt Nam đã nội luật hóa các công ước quốc tế mà mình đã tham gia. Có thể dẫn ra những luật sau: Luật Bảo vệ sức khỏe người dân năm 1989, Luật Giáo dục năm 1998, Luật Đất đai năm 2003, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006, Luật Phòng, chống HIV/AIDS năm 2006, Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007, Luật Bình đẳng giới năm 2011...
Quyền làm việc và tự do kinh doanh được bảo đảm nhờ nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Thu nhập bình quân đầu người đã tăng lên nhanh từ dưới 200 USD (vào cuối những năm 70) lên 640 USD, năm 2006. Nếu tính theo sức mua thì khoảng trên 1.200 USD. Hệ thống giáo dục và y tế, sau một thời gian xuống cấp nay đã được khôi phục và phát triển. Hiện nay 100% các tỉnh, thành phố đạt tiêu Tuy vẫn còn rất nhiều thách thức và bất cập trong việc bảo đảm QCN song có thể nói nhân dân ta đã có cơ sở để bảo vệ các quyền và tự do cơ bản của mình. Đó là môi trường chính trị, đạo đức và pháp lý quốc gia đã được tạo dựng một cách vững chắc. Ngày nay các cơ quan, tổ chức các cán bộ công chức không chỉ phải chịu trách nhiệm về mặt đạo đức mà còn phải chịu trách nhiệm về mặt pháp lý trong công tác liên quan đến QCN của người dân. Tương tự như vậy, ngày nay, tất cả mọi người dân đều có thể bảo vệ quyền của mình dựa trên pháp luật với một hệ thống các cơ quan tư pháp và sự hỗ trợ của cả hệ thống chính trị.
Quyền con người là giá trị xuyên suốt các chế độ xã hội, là thước đo của sự tiến bộ và trình độ văn minh của mỗi dân tộc. Xã hội XHCN mà nhân dân ta xây dựng là xã hội hướng đến bảo đảm quyền và lợi ích của nhân dân, là xã hội có nhiều điều kiện nhất để bảo đảm các QCN của nhân dân ta.
chuẩn phổ cập tiểu học. Những lệch lạc, khiếm khuyết trong lĩnh vực đã và đang được điều chỉnh, sửa chữa.
Công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng và chăm sóc sức khỏe ban đầu đã đạt được những thành tích rất “ấn tượng”. Có tới 94,6% các cháu nhỏ được sử dụng thuốc dự phòng; 6 bệnh: lao, sởi, ho gà bạch cầu, uốn ván, bại liệt ở trẻ em đã được loại trừ về cơ bản…
Chỉ số phát triển con người (HDI) của Việt Nam năm 2005 là 0,709 xếp thứ 109/177 quốc gia(10). Theo chương trình phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) chỉ số HDI của Việt Nam có hai điểm tích cực đó là xếp thứ hạng hàng năm tăng liên tục, và chỉ số HDI nhìn chung xếp cao hơn chỉ số phát triển kinh tế.
Tuy vẫn còn rất nhiều thách thức và bất cập trong việc bảo đảm QCN song có thể nói nhân dân ta đã có cơ sở để bảo vệ các quyền và tự do cơ bản của mình. Đó là môi trường chính trị, đạo đức và pháp lý quốc gia đã được tạo dựng một cách vững chắc. Ngày nay các cơ quan, tổ chức các cán bộ công chức không chỉ phải chịu trách nhiệm về mặt đạo đức mà còn phải chịu trách nhiệm về mặt pháp lý trong công tác liên quan đến QCN của người dân. Tương tự như vậy, ngày nay, tất cả mọi người dân đều có thể bảo vệ quyền của mình dựa trên pháp luật với một hệ thống các cơ quan tư pháp và sự hỗ trợ của cả hệ thống chính trị.
Quyền con người là giá trị xuyên suốt các chế độ xã hội, là thước đo của sự tiến bộ và trình độ văn minh của mỗi dân tộc. Xã hội XHCN mà nhân dân ta xây dựng là xã hội hướng đến bảo đảm quyền và lợi ích của nhân dân, là xã hội có nhiều điều kiện nhất để bảo đảm các QCN của nhân dân ta.

27 nhận xét:

 1. Xã hội XHCN mà nhân dân ta xây dựng là xã hội hướng đến bảo đảm quyền và lợi ích của nhân dân, là xã hội có nhiều điều kiện nhất để bảo đảm các QCN của nhân dân ta.

  Trả lờiXóa
 2. Ngôn ngữ là vũ khí rất lợi hại mà bọn chúng dùng để làm cho quần chúng tin theo, hãy cảnh giác trước thủ đoạn của chúng

  Trả lờiXóa
 3. Lấy dân làm gốc, đảm bảo lợi ích của nhân dân, có như thế mới có thể xây dựng đất nước đi lên

  Trả lờiXóa
 4. Lấy dân làm chủ, như vậy đất nước mới có thể phát triển lâu dài

  Trả lờiXóa
 5. Việt Nam luôn tôn trọng quyền của mỗi người dân.

  Trả lờiXóa
 6. Quyền của con người là bất khả xâm phạm, không ai được xâm hại đến lợi ích chính đáng của nhân dân

  Trả lờiXóa
 7. việt nam tôn trọng con người, những người dân việt nam đang sống trong những ngày tháng êm đềm và hạnh phúc. tôi yêu việt nam

  Trả lờiXóa
 8. khỉ thật. giờ bọn chúng toàn đưa những thông tin về nhân quyền đễ chỉ trích dân tộc ta, điều đó thật gnuy hiểm

  Trả lờiXóa
 9. đảng và nhà nước tồn tại khi có sự đấu tranh giai cấp và nhà nước sẽ đảm bảo quyền lợi đó cho nhân dân

  Trả lờiXóa
 10. bọn phản động rất hay lợi dụng vấn đề về dân chủ rồi quyền con người để chỉ trích những mặt còn hạn chế của đảng nhắm hạ thấp uy tín của đảng trong lòng nhân dân để chúng dễ dàng thực hiện những âm mưu .

  Trả lờiXóa
 11. so sánh việt nam với 1 số nước tư bản thì không nơi nào có thể so sánh quyền con người hơn được việt nam

  Trả lờiXóa
 12. vấn đề nào cũng sẽ có 1 mặt . điểm thiếu sót là không thể tránh khỏi nhưng đảng ta sẽ khắc phục

  Trả lờiXóa
 13. xã hội nào ở chế độ nào cũng vậy . việc đảm bảo quyền con người thì mới đước nhân dân tin tưởng vào nhà nước đó.

  Trả lờiXóa
 14. quyền con người sẽ được đảm bảo thực hiền ở việt nam . nhân dân việt nam luôn tin tưởng điều đó mặt dù có thể còn những sai sót . hạn chế mà đảng đang tìm cách khắc phục

  Trả lờiXóa
 15. quyền con người rất hay bị lợi dụng nhắm thực hiện lật đổ chính trị nên luôn được đề cao trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia

  Trả lờiXóa
 16. nhất định việt nam sẽ thực hiện quán triệt vấn đề này và đước toàn thể nhân dân hưởng ứng

  Trả lờiXóa
 17. xã hội chủ nghĩa khác xã hội tư bản chính ở vấn đề này . xã hội chủ nghĩa muôn năm

  Trả lờiXóa
 18. đúng vậy . xã hội chủ nghĩa muôn năm vì đó là chế độ ưu tiên quyền con người nhất !!

  Trả lờiXóa
 19. Bác đã xác định nước ta đi theo con đường xã hội chủ nghĩa thì ta phải kiên quyết đi theo

  Trả lờiXóa
 20. Việt Nam luôn tôn trọng quyền con người. . mọi người phải tin tưởng vào Đảng và nhà nước ta.

  Trả lờiXóa
 21. quyền con người luôn được đảm bảo thực hiện ở Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 22. quyền con người là một quyền cơ bản và vô cùng quan trọng của mỗi công dân, đây là một quyền đã và sẽ được đảng cộng sản việt nam, nhà nước công hòa xã hội chủ nghĩa việt nam cũng như toàn xã hội đặc biệt quan tâm, điều đó cũng luôn được nhân dân ủng hộ

  Trả lờiXóa
 23. gương mẫu cứ như là một người lớn trong một gia đình ấy nhỉ ,cứ như mình là một người anh cả trong một gia đình đó vậy, nói vui vậy thôi chứ đúng là việt nam là một trong những quốc gia đi đầu trong việc thực hiện những quy định này

  Trả lờiXóa
 24. quyền làm người đúng là một quyền cơ bản của con người và công dân, nó rất hợp với tiêu chí nhà nước của dân do dân và vì dân của nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam, kể cả khi mà quốc tế không cần đưa ra những quy định này thì đảng và nhà nước ta cũng sẽ làm như vậy mà thôi

  Trả lờiXóa
 25. quyền con người luôn là quyền được đảng và nhà nước ta quan tâm rất sâu sắc, vì xét cho cùng mọi đường lối chủ trương ,pháp luật của nhà nước cũng là để bảo vệ những quyền lợi cho con người, tất cả cũng là hướng tới sao cho cuộc sống của con người trở nên tốt đẹp hơn mà thôi

  Trả lờiXóa
 26. tuyên ngôn về quyền con người đã được việt nam chấp hành vô cùng nghiêm túc, và xét cho cùng những gì mà tuyên ngôn này hướng tới cũng khá sát với những mục tiêu mà nước ta hướng tới về quyền con người, vì vậy việc thực hiện những điều này với việt nam là rất tự nhiên và dễ dàng

  Trả lờiXóa
 27. với toàn thể nhân dân việt nam, thì những chính sách của nhà nước, thể hiện quyền con người đã và đang được thực hiện rất tốt,và có hiệu quả, ai cũng có thể cảm nhận rõ điều đó, ấy vậy mà thật lạ là vẫn có những thông tin của những thế lực thù địch và của một số chính trị gia mỹ nói rằng việt nam không thực hiện tốt chính sách nhân quyền, đó hoàn toàn là những thông tin bịa đặt

  Trả lờiXóa

Proudly Powered by Blogger.